این اطلاعات بر اساس عملکرد گذشته افراد تهیه شده و تضمینی برای عملکرد آتی آنها نمی باشد


ترتیب:
moradi15282
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ٨ ماه و ۶ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٢۵٠
متوسط ضرر
-١٠.٨۴
بازده
٣٨۶.١۴
بازده واقعی
۶٠.٢٢
تعداد فالور ها:
١
Mehdi_bours
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ۶ ماه و ٨ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٣٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
۴٠٧.۶۵
بازده واقعی
۵۴.٩٣
تعداد فالور ها:
١
namazi
مدت زمان فعالیت
١ سال و ٢ ماه و ۵ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٣٣
متوسط ضرر
-١٢.٣٣
بازده
۵١٨.٣١
بازده واقعی
۵١.٨٣
تعداد فالور ها:
٢
nima_ynejad
مدت زمان فعالیت
٢ سال و ٠ ماه و ٢٩ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٢۶
متوسط ضرر
-٧.۴١
بازده
١٣۶.۴٢
بازده واقعی
٣٠.۶۴
تعداد فالور ها:
٢
Roqaye
مدت زمان فعالیت
١ سال و ٠ ماه و ١۶ روز
تعداد سیگنال ارسالی
١
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
۴۴.۵٨
بازده واقعی
١٣.٣٧
تعداد فالور ها:
٠
سیگنال VIP
مدت زمان فعالیت
١ سال و ٣ ماه و ٢٧ روز
تعداد سیگنال ارسالی
١٣
متوسط ضرر
-١٢.٧٩
بازده
۴٩٨.٠٧
بازده واقعی
١٠.٨٢
تعداد فالور ها:
٠
yasinmir2
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ٧ ماه و ٢۶ روز
تعداد سیگنال ارسالی
١
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
۴.۴١
بازده واقعی
١.۵۴
تعداد فالور ها:
٠
@HOSEINSOLTANIBORSIRAN2
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ٧ ماه و ١ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
AhmadMontazer
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ٧ ماه و ۵ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٢
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
david22
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ۵ ماه و ٢٧ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
rahamsystem
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ٧ ماه و ٠ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
سیروس احمدی
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ٧ ماه و ۶ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
Designed by: AREN STUDIOS

در صورت انصراف سیگنالی از این کاربر دریافت نمینمایید.