این اطلاعات بر اساس عملکرد گذشته افراد تهیه شده و تضمینی برای عملکرد آتی آنها نمی باشد


ترتیب:
moradi15282
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ١١ ماه و ١٢ روز
تعداد سیگنال ارسالی
۴٠٨
متوسط ضرر
-٧.٣٨
بازده
٨۴٧.٩٨
بازده واقعی
٢٧٩.۶٢
تعداد فالور ها:
١
namazi
مدت زمان فعالیت
١ سال و ۵ ماه و ١١ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٣۴
متوسط ضرر
-١١.٩٧
بازده
۶٢۶.۶۴
بازده واقعی
۶٢.۶۶
تعداد فالور ها:
٢
Mehdi_bours
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ٩ ماه و ١۴ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٣٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
۴٠٧.۶۵
بازده واقعی
۵۴.٩٣
تعداد فالور ها:
١
nima_ynejad
مدت زمان فعالیت
٢ سال و ۴ ماه و ۵ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٣٠
متوسط ضرر
-٧.٠۶
بازده
١٣٣.۴٣
بازده واقعی
٣٠.٠١
تعداد فالور ها:
٢
Roqaye
مدت زمان فعالیت
١ سال و ٣ ماه و ٢٢ روز
تعداد سیگنال ارسالی
١
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
۴۴.۵٨
بازده واقعی
١٣.٣٧
تعداد فالور ها:
٠
سیگنال VIP
مدت زمان فعالیت
١ سال و ٧ ماه و ٣ روز
تعداد سیگنال ارسالی
١٣
متوسط ضرر
-١٢.٧٩
بازده
۴٩٨.٠٧
بازده واقعی
١٠.٨٢
تعداد فالور ها:
٠
yasinmir2
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ١١ ماه و ۴ روز
تعداد سیگنال ارسالی
١
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
۴.۴١
بازده واقعی
١.۵۴
تعداد فالور ها:
٠
@HOSEINSOLTANIBORSIRAN2
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ١٠ ماه و ٧ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
AhmadMontazer
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ١٠ ماه و ١١ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٢
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
david22
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ٩ ماه و ٣ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
mohammad
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ٠ ماه و ١٠ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
rahamsystem
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ١٠ ماه و ۶ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
سیروس احمدی
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ١٠ ماه و ١٢ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
Designed by: AREN STUDIOS

در صورت انصراف سیگنالی از این کاربر دریافت نمینمایید.