این اطلاعات بر اساس عملکرد گذشته افراد تهیه شده و تضمینی برای عملکرد آتی آنها نمی باشد


ترتیب:
moradi15282
مدت زمان فعالیت
١ سال و ۶ ماه و ١ روز
تعداد سیگنال ارسالی
۶٣۶
متوسط ضرر
-۶.٩٨
بازده
٣٢١۴.٢١
بازده واقعی
۵٩١.۵٩
تعداد فالور ها:
۶
namazi
مدت زمان فعالیت
٢ سال و ٠ ماه و ٠ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٣۵
متوسط ضرر
-١١.٩٧
بازده
١۶٣٠.٨۴
بازده واقعی
١۶٣.٠٨
تعداد فالور ها:
۵
nima_ynejad
مدت زمان فعالیت
٢ سال و ١٠ ماه و ٢۴ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٣۶
متوسط ضرر
-٧.٠۶
بازده
١٣٣.۴٣
بازده واقعی
٣٠.٠١
تعداد فالور ها:
۴
Richard
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ٠ ماه و ٩ روز
تعداد سیگنال ارسالی
١٢
متوسط ضرر
-١.۶۴
بازده
٣١.٢٩
بازده واقعی
١۶.٢۴
تعداد فالور ها:
١
سیگنال VIP
مدت زمان فعالیت
٢ سال و ١ ماه و ٢٢ روز
تعداد سیگنال ارسالی
١٣
متوسط ضرر
-١٢.٧٩
بازده
۴٩٨.٠٧
بازده واقعی
١٠.٨٢
تعداد فالور ها:
٠
nazem
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ٣ ماه و ١۴ روز
تعداد سیگنال ارسالی
١
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
r12345gh
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ٠ ماه و ٣ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
Designed by: AREN STUDIOS

در صورت انصراف سیگنالی از این کاربر دریافت نمینمایید.