این اطلاعات بر اساس عملکرد گذشته افراد تهیه شده و تضمینی برای عملکرد آتی آنها نمی باشد


ترتیب:
moradi15282
مدت زمان فعالیت
١ سال و ۴ ماه و ٢۶ روز
تعداد سیگنال ارسالی
۵٨۵
متوسط ضرر
-۶.٩۴
بازده
٣٠١١.٧٠
بازده واقعی
۴٧٧.٢٩
تعداد فالور ها:
٣
namazi
مدت زمان فعالیت
١ سال و ١٠ ماه و ٢٨ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٣۵
متوسط ضرر
-١١.٩٧
بازده
١۶٣٠.٨۴
بازده واقعی
١۶٣.٠٨
تعداد فالور ها:
۵
Mehdi_bours
مدت زمان فعالیت
١ سال و ٣ ماه و ٠ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٣٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
۴٠٧.۶۵
بازده واقعی
۵۴.٩٣
تعداد فالور ها:
١
nima_ynejad
مدت زمان فعالیت
٢ سال و ٩ ماه و ٢١ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٣۴
متوسط ضرر
-٧.٠۶
بازده
١٣٣.۴٣
بازده واقعی
٣٠.٠١
تعداد فالور ها:
۴
Roqaye
مدت زمان فعالیت
١ سال و ٩ ماه و ٨ روز
تعداد سیگنال ارسالی
١
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
۴۴.۵٨
بازده واقعی
١٣.٣٧
تعداد فالور ها:
٠
سیگنال VIP
مدت زمان فعالیت
٢ سال و ٠ ماه و ١٩ روز
تعداد سیگنال ارسالی
١٣
متوسط ضرر
-١٢.٧٩
بازده
۴٩٨.٠٧
بازده واقعی
١٠.٨٢
تعداد فالور ها:
٠
yasinmir2
مدت زمان فعالیت
١ سال و ۴ ماه و ١٨ روز
تعداد سیگنال ارسالی
١
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
۴.۴١
بازده واقعی
١.۵۴
تعداد فالور ها:
٠
@HOSEINSOLTANIBORSIRAN2
مدت زمان فعالیت
١ سال و ٣ ماه و ٢۴ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
AhmadMontazer
مدت زمان فعالیت
١ سال و ٣ ماه و ٢٨ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٢
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
david22
مدت زمان فعالیت
١ سال و ٢ ماه و ١٩ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
mohammad
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ۵ ماه و ٢٧ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
nazem
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ٢ ماه و ١١ روز
تعداد سیگنال ارسالی
١
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
parisa7887
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ٢ ماه و ١۴ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
rahamsystem
مدت زمان فعالیت
١ سال و ٣ ماه و ٢٣ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
سیروس احمدی
مدت زمان فعالیت
١ سال و ٣ ماه و ٢٩ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
Designed by: AREN STUDIOS

در صورت انصراف سیگنالی از این کاربر دریافت نمینمایید.