این اطلاعات بر اساس عملکرد گذشته افراد تهیه شده و تضمینی برای عملکرد آتی آنها نمی باشد


ترتیب:
moradi15282
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ١٠ ماه و ٠ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٣٣۴
متوسط ضرر
-٨.١۶
بازده
۵٣٩.۶٣
بازده واقعی
١۶٠.۵٣
تعداد فالور ها:
١
Mehdi_bours
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ٨ ماه و ٢ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٣٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
۴٠٧.۶۵
بازده واقعی
۵۴.٩٣
تعداد فالور ها:
١
namazi
مدت زمان فعالیت
١ سال و ٣ ماه و ٣٠ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٣٣
متوسط ضرر
-١١.٩٧
بازده
۵٠٨.۴٩
بازده واقعی
۵٠.٨۴
تعداد فالور ها:
٢
nima_ynejad
مدت زمان فعالیت
٢ سال و ٢ ماه و ٢٣ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٢٨
متوسط ضرر
-٧.۴١
بازده
١٣۶.۴٢
بازده واقعی
٣٠.۶۴
تعداد فالور ها:
٢
Roqaye
مدت زمان فعالیت
١ سال و ٢ ماه و ١٠ روز
تعداد سیگنال ارسالی
١
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
۴۴.۵٨
بازده واقعی
١٣.٣٧
تعداد فالور ها:
٠
سیگنال VIP
مدت زمان فعالیت
١ سال و ۵ ماه و ٢١ روز
تعداد سیگنال ارسالی
١٣
متوسط ضرر
-١٢.٧٩
بازده
۴٩٨.٠٧
بازده واقعی
١٠.٨٢
تعداد فالور ها:
٠
yasinmir2
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ٩ ماه و ٢٠ روز
تعداد سیگنال ارسالی
١
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
۴.۴١
بازده واقعی
١.۵۴
تعداد فالور ها:
٠
@HOSEINSOLTANIBORSIRAN2
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ٨ ماه و ٢۶ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
AhmadMontazer
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ٨ ماه و ٣٠ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٢
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
david22
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ٧ ماه و ٢١ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
rahamsystem
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ٨ ماه و ٢۵ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
سیروس احمدی
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ٩ ماه و ٠ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
Designed by: AREN STUDIOS

در صورت انصراف سیگنالی از این کاربر دریافت نمینمایید.