استراتژی:

معامله براساس rsi و خطوط فیبوناچی


nima_ynejad

نام کاربری:
nima_ynejad
تاریخ عضویت:
١٣٩۶/۶/٢٧
بازده واقعی:
٣٠.٠١
بازده:
١٣٣.۴٣
کل سیگنال ها:
٣۴
تعداد فالور ها:
۴
گزارش معاملات خاتمه یافته
نماد شروع معامله پایان معامله قیمت خرید قیمت دیروز قیمت فروش درصد سرمایه درگیر نوع سیگنال درصد سود یا ضرر وضعیت سیگنال
آپ ١٣٩٨/٩/٢٣ ١٣٩٨/١٠/١٧ ١۶٠٠١ ١٧١٧٢ ١۵۵٠٠ % ٢٠ سبز -٣.١٣ بسته
ومعادن ١٣٩٨/۶/١٠ ١٣٩٨/۶/١١ ۴۴۵٠ ۴٢٨٢ ۴۴٠٠ % ١ سبز -١.١٢ بسته
ومعادن ١٣٩٨/۵/٣٠ ١٣٩٨/۶/١١ ۴٠٧٠ ۴٢٨٢ ۴۴٠٠ % ٣٠ سبز ٨.١٠ بسته
خریخت ١٣٩٨/۴/٣٠ ١٣٩٨/۶/٣ ١٢۴۵ ١۴٣۵ ١۵١٧ % ٢۵ سبز ٢١.٨۴ بسته
شپلی ١٣٩٨/۴/١٩ ١٣٩٨/۴/٢۶ ٩۴۶٢ ٧٢۶٢ ۶٩٩٩ % ١ سبز -٢۶.٠٣ بسته
شتولی ١٣٩٨/۴/١٩ ١٣٩٨/۴/٢۶ ٣٠۵٠ ٢٩٩١ ٢۶٢٧ % ٢٠ سبز -١٣.٨۶ بسته
سمگا ١٣٩٨/۴/١ ١٣٩٨/۴/١٨ ۶۵١٠ ٧١۵۶ ٧١٠٠ % ١ سبز ٩.٠۶ بسته
بنیرو ١٣٩٨/۴/١ ١٣٩٨/۴/١٨ ٧۶٢۴ ٩۴٨٣ ١٠۴۴٩ % ۵ سبز ٣٧.٠۵ بسته
بنیرو ١٣٩٨/٣/٢٩ ١٣٩٨/۴/١٨ ٨١٠٠ ٩۴٨٣ ١٠۴۴٩ % ١ سبز ٢٩.٠٠ بسته
خکمک ١٣٩٨/٣/٢٩ ١٣٩٨/۴/١٨ ۴٣٠۶ ٣۶٠٩ ٣٩٧٨ % ١ سبز -٧.۶١ بسته
وگستر ١٣٩٨/٣/٢٧ ١٣٩٨/۴/١٨ ٢٣٠٩ ٢۵٨۴ ٢٨٣٠ % ٣٠ سبز ٢٢.۵۶ بسته
قلرست ١٣٩٨/٣/٢۵ ١٣٩٨/٣/٢۶ ٨٠۴۵ ٨٠۵٨ ٧٩۶٠ % ١٠ سبز -١.٠۵ بسته
بنیرو ١٣٩٨/٣/٢۵ ١٣٩٨/٣/٢۶ ٨٧٣٠ ٩١٧٧ ٨٣٠٠ % ۵ سبز -۴.٩٢ بسته
فاراک ١٣٩٨/٣/٢۵ ١٣٩٨/٣/٢۶ ١٨٢٩ ١٩١٩ ١٧٣٩ % ١٠ سبز -۴.٩٢ بسته
وسنا ١٣٩٨/٣/٢۵ ١٣٩٨/٣/٢۶ ٣٨٧٨ ٣٩٢١ ۴٢۴١ % ٣٠ سبز ٩.٣۶ بسته
سمگا ١٣٩٨/٢/٢٣ ١٣٩٨/٢/٢٣ ۴٨٠٠ ۴۶۶۴ ۴٧٩۴ % ١٠ سبز -٠.١٢ بسته
وبیمه ١٣٩٨/٢/٣ ١٣٩٨/٢/١۶ ۴٢٠٠ ۴٧۵۶ ۵١٨١ % ٣٠ سبز ٢٣.٣۵ بسته
تنوین ١٣٩٧/١٢/٢٧ ١٣٩٧/١٢/٢٨ ٢۴٨۶ ٢۴٢۵ ٢۵۶٣ % ١٠ سبز ٣.٠٩ بسته
تابا ١٣٩٧/١٢/٢۶ ١٣٩٧/١٢/٢۶ ٧١۵٠ ٧٠٢١ ٧١۴٠ % ٣٠ سبز -٠.١٣ بسته
تکمبا ١٣٩٧/١٢/٢۶ ١٣٩٧/١٢/٢۶ ٩٩٨ ٩٨٧ ٩٩٢ % ٣٠ سبز -٠.۶٠ بسته
Designed by: AREN STUDIOS

در صورت انصراف سیگنالی از این کاربر دریافت نمینمایید.