استراتژی:

سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت


namazi

نام کاربری:
namazi
تاریخ عضویت:
١٣٩٧/۵/٢١
بازده واقعی:
١۶٣.٠٨
بازده:
١۶٣٠.٨۴
کل سیگنال ها:
٣۵
تعداد فالور ها:
۵
گزارش معاملات خاتمه یافته
نماد شروع معامله پایان معامله قیمت خرید قیمت دیروز قیمت فروش درصد سرمایه درگیر نوع سیگنال درصد سود یا ضرر وضعیت سیگنال
ثپردیس ١٣٩٩/١/١٠ ١٣٩٩/٢/١٠ ١٨۶٠٠ ٢٠١٩٩ ٢٠١۴٩ % ١٠ سبز ٨.٣٢ بسته
ذوب ١٣٩٨/١٠/١١ ١٣٩٩/٢/١٠ ٢٢۵٧ ۴٣٨٩ ۴٨٣۴ % ١٠ سبز ١١۴.١٧ بسته
خپارس ١٣٩٨/۶/١٠ ١٣٩٩/٢/١٠ ١٣١۴ ۴٣٩۵ ۴٨۴٣ % ١٠ سبز ٢۶٨.۵۶ بسته
کروی ١٣٩٨/۶/١٠ ١٣٩٩/٢/٧ ۶٣٩۵ "filetime":-١ ٣٢٩٠١ % ١٠ سبز ۴١۴.۴٨ بسته
بالبر ١٣٩٨/۵/١۵ ١٣٩٨/١٠/١٠ ۶۶۴٧ ١۴٣۶٨ ١۴۵٠٠ % ١٠ سبز ١١٨.١۴ بسته
وصنا ١٣٩٨/۵/٩ ١٣٩٨/٨/١٢ ٣١٧٧ ٢۶٩٨ ٢٨۶۵ % ١٠ سبز -٩.٨٢ بسته
خدیزل ١٣٩٨/۵/٢ ١٣٩٨/۶/٣ ۶۴۵۴ ٨٣٠١ ٧٨٩٧ % ١٠ سبز ٢٢.٣۵ بسته
گوهران ١٣٩٨/۴/٢ ١٣٩٨/۴/٢۶ ١٨٢۵ ٢١۶٩ ٢٠۵٠ % ١٠ سبز ١٢.٣٢ بسته
پارسان ١٣٩٨/٣/٧ ١٣٩٩/٢/١٠ ۴۵١٩ ١٢٢۴٢ ١٣۴٩۶ % ١٠ سبز ١٩٨.۶۵ بسته
وساپا ١٣٩٨/٣/۴ ١٣٩٨/۵/١۴ ١٠۶٠ ١١۶٩ ١٢٣٣ % ١٠ سبز ١۶.٣٢ بسته
کبافق ١٣٩٨/٣/١ ١٣٩٨/۶/١٠ ٣٩١١٩ ۵۶۴٠١ ۵۶۴٠١ % ١٠ سبز ۴۴.١٧ بسته
کمنگنز ١٣٩٧/١١/٢٣ ١٣٩٨/١/۵ ۶۶٩۵ ٨٠۶٩ ٨٠١۴ % ١٠ سبز ١٩.٧٠ بسته
برکت ١٣٩٧/١٠/٢۵ ١٣٩٧/١٠/٢٩ ١۵٢٨ ١۵١۶ ١۵٨١ % ١٠ سبز ٣.۴۶ بسته
ولبهمن ١٣٩٧/١٠/۵ ١٣٩٧/١٠/٢۴ ١۵٠٧ ١۶٨٠ ١۵٩٩ % ١٠ سبز ۶.١٠ بسته
کخاک ١٣٩٧/٩/٢۵ ١٣٩٧/١٢/١١ ١١۶٠٠ ١۴۵٨٢ ١۴٧۵٠ % ١٠ سبز ٢٧.١۵ بسته
شفارس ١٣٩٧/٩/١١ ١٣٩٧/٩/٢٧ ٣١٠۶ ٢٨٢۶ ٢۶٨٠ % ١٠ سبز -١٣.٧١ بسته
شلعاب ١٣٩٧/٨/٣٠ ١٣٩٧/١٠/٢۵ ٢۵٠١ ٢۶٩٩ ٢٨۴۵ % ١٠ سبز ١٣.٧۵ بسته
شیراز ١٣٩٧/٨/٢٨ ١٣٩٧/١٠/٢٩ ۶١٩٩ ۶١٢٨ ۶٣١٢ % ١٠ سبز ١.٨٢ بسته
سغرب ١٣٩٧/٨/٢١ ١٣٩٧/٩/٢١ ۵٢۶٠ ۴٨۴٩ ۴٧٠١ % ١٠ سبز -١٠.۶٢ بسته
قشکر ١٣٩٧/٨/١٩ ١٣٩٧/٩/٢۵ ٣٠٨١ ٢۶٩٣ ٢۶٠١ % ١٠ سبز -١۵.۵٧ بسته
Designed by: AREN STUDIOS

در صورت انصراف سیگنالی از این کاربر دریافت نمینمایید.