استراتژی:

سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت


namazi

نام کاربری:
namazi
تاریخ عضویت:
١٣٩٧/۵/٢١
بازده واقعی:
۵٠.٨۴
بازده:
۵٠٨.۴٩
کل سیگنال ها:
٣٣
تعداد فالور ها:
٢
گزارش معاملات خاتمه یافته
نماد شروع معامله پایان معامله قیمت خرید قیمت دیروز قیمت فروش درصد سرمایه درگیر نوع سیگنال درصد سود یا ضرر وضعیت سیگنال
وصنا ١٣٩٨/۵/٩ ١٣٩٨/٨/١٢ ٣١٧٧ ٢۶٩٨ ٢٨۶۵ % ١٠ سبز -٩.٨٢ بسته
خدیزل ١٣٩٨/۵/٢ ١٣٩٨/۶/٣ ۶۴۵۴ ٨٣٠١ ٧٨٩٧ % ١٠ سبز ٢٢.٣۵ بسته
گوهران ١٣٩٨/۴/٢ ١٣٩٨/۴/٢۶ ١٨٢۵ ٢١۶٩ ٢٠۵٠ % ١٠ سبز ١٢.٣٢ بسته
وساپا ١٣٩٨/٣/۴ ١٣٩٨/۵/١۴ ١٠۶٠ ١١۶٩ ١٢٣٣ % ١٠ سبز ١۶.٣٢ بسته
کبافق ١٣٩٨/٣/١ ١٣٩٨/۶/١٠ ٣٩١١٩ "filetime":-١ ۵۶۴٠١ % ١٠ سبز ۴۴.١٧ بسته
کمنگنز ١٣٩٧/١١/٢٣ ١٣٩٨/١/۵ ۶۶٩۵ ٨٠۶٩ ٨٠١۴ % ١٠ سبز ١٩.٧٠ بسته
برکت ١٣٩٧/١٠/٢۵ ١٣٩٧/١٠/٢٩ ١۵٢٨ ١۵١۶ ١۵٨١ % ١٠ سبز ٣.۴۶ بسته
ولبهمن ١٣٩٧/١٠/۵ ١٣٩٧/١٠/٢۴ ١۵٠٧ ١۶٨٠ ١۵٩٩ % ١٠ سبز ۶.١٠ بسته
کخاک ١٣٩٧/٩/٢۵ ١٣٩٧/١٢/١١ ١١۶٠٠ ١۴۵٨٢ ١۴٧۵٠ % ١٠ سبز ٢٧.١۵ بسته
شفارس ١٣٩٧/٩/١١ ١٣٩٧/٩/٢٧ ٣١٠۶ ٢٨٢۶ ٢۶٨٠ % ١٠ سبز -١٣.٧١ بسته
شلعاب ١٣٩٧/٨/٣٠ ١٣٩٧/١٠/٢۵ ٢۵٠١ ٢۶٩٩ ٢٨۴۵ % ١٠ سبز ١٣.٧۵ بسته
شیراز ١٣٩٧/٨/٢٨ ١٣٩٧/١٠/٢٩ ۶١٩٩ ۶١٢٨ ۶٣١٢ % ١٠ سبز ١.٨٢ بسته
سغرب ١٣٩٧/٨/٢١ ١٣٩٧/٩/٢١ ۵٢۶٠ ۴٨۴٩ ۴٧٠١ % ١٠ سبز -١٠.۶٢ بسته
قشکر ١٣٩٧/٨/١٩ ١٣٩٧/٩/٢۵ ٣٠٨١ ٢۶٩٣ ٢۶٠١ % ١٠ سبز -١۵.۵٧ بسته
غبشهر ١٣٩٧/٨/١۴ ١٣٩٧/١٠/٩ ٢٧۶٠ ٣٢١٧ ٣٣٣١ % ١٠ سبز ٢٠.۶٨ بسته
تکنو ١٣٩٧/٨/٩ ١٣٩٧/١٠/١٧ ٣٨١۵ ٣٧٨٣ ٣٩۴۵ % ١٠ سبز ٣.۴٠ بسته
فولاژ ١٣٩٧/٨/۵ ١٣٩٧/٩/٣ ٢٧۵٣ ٢۵٩٩ ٢۴٧٨ % ١٠ سبز -٩.٩٨ بسته
کنور ١٣٩٧/٨/۵ ١٣٩٧/٩/١٩ ۵٨۶٣ ۴٩۵٩ ۴۶٧١ % ١٠ سبز -٢٠.٣٣ بسته
وسپه ١٣٩٧/٧/١۶ ١٣٩٧/٨/٢١ ٢١٧٩ ٢۶٣٢ ٢۵٠۵ % ١٠ سبز ١۴.٩۶ بسته
غفارس ١٣٩٧/۶/٢۶ ١٣٩٧/٨/١٩ ٧۴٠٠ ١٢۵۵٨ ١٢٨٨٠ % ١٠ سبز ٧۴.٠۵ بسته
Designed by: AREN STUDIOS

در صورت انصراف سیگنالی از این کاربر دریافت نمینمایید.