استراتژی:

بدون ستراتژی


Roqaye

نام کاربری:
Roqaye
تاریخ عضویت:
١٣٩٧/٧/٩
بازده واقعی:
١٣.٣٧
بازده:
۴۴.۵٨
کل سیگنال ها:
١
تعداد فالور ها:
٠
گزارش معاملات خاتمه یافته
نماد شروع معامله پایان معامله قیمت خرید قیمت دیروز قیمت فروش درصد سرمایه درگیر نوع سیگنال درصد سود یا ضرر وضعیت سیگنال
وتجارت ١٣٩٧/٧/١٠ ١٣٩٧/١٢/٢٧ ١٢٠٠ ١٧٣۵ ١٧٣۵ % ٣٠ سبز ١٣.٣٧ بسته
Designed by: AREN STUDIOS

در صورت انصراف سیگنالی از این کاربر دریافت نمینمایید.