استراتژی:

با توجه به متغیرهای داخلی و خارجی  ونبود ثبات در بازار نوسانگیری.  

با ثبت نام و کد گیری در کارگزاری آگاه از تخفیف کارمزد معاملات تا 25% - دریافت اعتبار تا سقف 50% دارایی سهام - جوایز نقدی باشگا - برخوردارشوید .    goo.gl/z13ssy                                                                                                                                                                  


moradi15282

نام کاربری:
moradi15282
تاریخ عضویت:
١٣٩٧/١١/٢٢
بازده واقعی:
١۶٠.۵٣
بازده:
۵٣٩.۶٣
کل سیگنال ها:
٣٣۴
تعداد فالور ها:
١
گزارش معاملات خاتمه یافته
نماد شروع معامله پایان معامله قیمت خرید قیمت دیروز قیمت فروش درصد سرمایه درگیر نوع سیگنال درصد سود یا ضرر وضعیت سیگنال
خموتور ١٣٩٨/٩/١٣ ١٣٩٨/٩/١٣ ۵۶۴٩ ۵۵۵۶ ۵٧۵۵ % ١٠٠ آبی ١.٨٧ بسته
لکما ١٣٩٨/٩/١٣ ١٣٩٨/٩/١٣ ۵٢٨۵ ۵٣۵٠ ۵٣٧٠ % ١٠٠ سبز ١.۶٠ بسته
شگل ١٣٩٨/٩/١٣ ١٣٩٨/٩/١٣ ١٧٠٠٠ ١٧٢۴٧ ١٧٧١٧ % ١٠٠ سبز ۴.٢١ بسته
های وب ١٣٩٨/٩/١٣ ١٣٩٨/٩/١٣ ٨۵١۵ ٨۶٨٣ ٨٧٢٠ % ١٠٠ آبی ٢.۴٠ بسته
سمگا ١٣٩٨/٩/١٣ ١٣٩٨/٩/١٣ ۶۶٠٢ ۶٨۵٨ ۶٩۶٩ % ١٠٠ آبی ۵.۵۵ بسته
خساپا ١٣٩٨/٩/١٣ ١٣٩٨/٩/١٣ ٢٠۵٨ ٢١۶۶ ٢١٧٠ % ١٠٠ سبز ۵.۴۴ بسته
کویر ١٣٩٨/٩/١٢ ١٣٩٨/٩/١٢ ١٨٧٨۵ ١٨۵٢٩ ١٨٨٩٣ % ١٠٠ سبز ٠.۵٧ بسته
های وب ١٣٩٨/٩/١٢ ١٣٩٨/٩/١٢ ٨۶٩٩ ٨٨٢٧ ٨٧٨٠ % ١٠٠ آبی ٠.٩٣ بسته
سمگا ١٣٩٨/٩/١٢ ١٣٩٨/٩/١٢ ۶٨۴۵ ٧٠١٣ ۶٩۴٠ % ١٠٠ آبی ١.٣٨ بسته
حفاری ١٣٩٨/٩/١٢ ١٣٩٨/٩/١٢ ۵١٣٢ ۵٢١٢ ۵٢۴٠ % ١٠٠ آبی ٢.١٠ بسته
دلر ١٣٩٨/٩/١٢ ١٣٩٨/٩/١٢ ۴٢٠٠٠ ۴١٩٧٠ ۴٢۴٠٠ % ١٠٠ آبی ٠.٩۵ بسته
داوه ١٣٩٨/٩/١٢ ١٣٩٨/٩/١٣ ٢۶٩۵٠ ٢۵۶٨٠ ٢٧٩١٨ % ١٠٠ آبی ٣.۵٩ بسته
خساپا ١٣٩٨/٩/١٢ ١٣٩٨/٩/١٢ ٢١٧٠ ٢١۶۶ ٢١٧٧ % ١٠٠ سبز ٠.٣٢ بسته
خساپا ١٣٩٨/٩/١١ ١٣٩٨/٩/١١ ٢١٣٧ ٢١٨٠ ٢١٧٠ % ١٠٠ آبی ١.۵۴ بسته
حفاری ١٣٩٨/٩/١١ ١٣٩٨/٩/١١ ۵١١٠ ۵٣۶٧ ۵١٧۵ % ١٠٠ آبی ١.٢٧ بسته
های وب ١٣٩٨/٩/١١ ١٣٩٨/٩/١٢ ٨٧٠٠ ٨٨٠۴ ٨٧١٠ % ١٠٠ آبی ٠.١١ بسته
سمگا ١٣٩٨/٩/١١ ١٣٩٨/٩/١٢ ۶٩٠٩ ٧١۶٢ ٧١٨٨ % ١٠٠ سبز ۴.٠٣ بسته
های وب ١٣٩٨/٩/٩ ١٣٩٨/٩/١٠ ٨۶۵۵ ٨۶٠٣ ٨٧٣٣ % ١٠٠ سبز ٠.٩٠ بسته
دشیمی ١٣٩٨/٩/۶ ١٣٩٨/٩/۶ ٢۵٠٢٢ ٢۶٣٣٣ ٢۵٢٨٣ % ١٠٠ آبی ١.٠۴ بسته
غمینو ١٣٩٨/٩/۶ ١٣٩٨/٩/٩ ١٧٧۴٩ ١٧۴٨۵ ١٨١٣٠ % ١٠٠ سبز ٢.١۴ بسته
Designed by: AREN STUDIOS

در صورت انصراف سیگنالی از این کاربر دریافت نمینمایید.