استراتژی:

با توجه به متغیرهای داخلی و خارجی  ونبود ثبات در بازار نوسانگیری.  

با ثبت نام و کد گیری در کارگزاری آگاه از تخفیف کارمزد معاملات تا 25% - دریافت اعتبار تا سقف 50% دارایی سهام - جوایز نقدی باشگا - برخوردارشوید .    goo.gl/z13ssy                                                                                                      

کانال تلگرامی:  https://t.me/NvasaNeBazaR                                                                              تلگرام :  moradi59423@

                                                                                                                                                                                                                           


moradi15282

نام کاربری:
moradi15282
تاریخ عضویت:
١٣٩٧/١١/٢٢
بازده واقعی:
۴٧٧.٢٩
بازده:
٣٠١١.٧٠
کل سیگنال ها:
۵٨۵
تعداد فالور ها:
٣
گزارش معاملات خاتمه یافته
نماد شروع معامله پایان معامله قیمت خرید قیمت دیروز قیمت فروش درصد سرمایه درگیر نوع سیگنال درصد سود یا ضرر وضعیت سیگنال
خگستر ١٣٩٩/۴/٩ ١٣٩٩/۴/١٠ ۶١١٠ ۶۴٢٠ ۶۵۵٠ % ١٠٠ آبی ٧.٢٠ بسته
ارفع ١٣٩٩/۴/٩ ١٣٩٩/۴/١٠ ١٧٩٣١ ١٨٨٧۴ ١٩٨٠٠ % ١٠٠ آبی ١٠.۴٢ بسته
حتاید ١٣٩٩/۴/٨ ١٣٩٩/۴/١٠ ٢٨٨٨٠ ٢٨۴۴٠ ٢٧٩۶٠ % ١٠٠ آبی -٣.١٨ بسته
کگل ١٣٩٩/۴/٨ ١٣٩٩/۴/١٠ ٢٠۵۶٠ ١٩٩٢٠ ٢٠١٣٠ % ١٠٠ آبی -٢.٠٩ بسته
وساپا ١٣٩٩/۴/٨ ١٣٩٩/۴/١١ ١٣۴٢٠ ١٣٣٩٠ ١۴٩۴٠ % ١٠٠ آبی ١١.٣٢ بسته
فولاد ١٣٩٩/۴/٨ ١٣٩٩/۴/١٠ ١۵۶٠٠ ١۵٣٩٠ ١۵٨۶٠ % ١٠٠ آبی ١.۶۶ بسته
شتران ١٣٩٩/۴/٨ ١٣٩٩/۴/١١ ٢٢١٣٠ ٢٢١١٠ ٢۴۶٩٠ % ١٠٠ آبی ١١.۵۶ بسته
بجهرم ١٣٩٩/۴/٨ ١٣٩٩/۴/١١ ٧۴۵٧ ٧۴۴٢ ٨۵١٢ % ١٠٠ آبی ١۴.١۴ بسته
شبریز ١٣٩٩/۴/٨ ١٣٩٩/۴/١١ ۴٠٠۵٠ ۴٠٠۵٠ ۴۴١۵٠ % ١٠٠ آبی ١٠.٢٣ بسته
کدما ١٣٩٩/۴/٨ ١٣٩٩/۴/٨ ۴٣٣۶٨٠ ۴۵۶۵٠٠ ۴٧٩٣٢٠ % ١٠٠ آبی ١٠.۵٢ بسته
فملی ١٣٩٩/۴/٨ ١٣٩٩/۴/١١ ٢٨۶٩٠ ٢٨٢٣٠ ٣٠۵٨٠ % ١٠٠ آبی ۶.۵٨ بسته
خودرو ١٣٩٩/۴/٨ ١٣٩٩/۴/١٠ ٣٨٧٠ ٣٨۶٠ ۴٠۵٠ % ١٠٠ آبی ۴.۶۵ بسته
وخارزم ١٣٩٩/٣/٢۶ ١٣٩٩/٣/٢۶ ١١٧٧٠ ١١۵٠٠ ١٢٠٧٠ % ١٠٠ آبی ٢.۵۴ بسته
شغدیر ١٣٩٩/٣/٢۴ ١٣٩٩/۴/٧ ۵٠١٩۶ ۴٨٧٣١ ۴٩٧٧٠ % ١٠٠ سبز -٠.٨۴ بسته
کرمان ١٣٩٩/٣/٢۴ ١٣٩٩/٣/٢۴ ٧٩٠٠١ ٧٨٣٢٩ ٧٩۵٠٠ % ١٠٠ سبز ٠.۶٣ بسته
وساپا ١٣٩٩/٣/٢١ ١٣٩٩/٣/٢۴ ١٠٠٣٠ ٩۵۵۵ ١٠۴٣٠ % ١٠٠ آبی ٣.٩٨ بسته
خساپا ١٣٩٩/٣/٢١ ١٣٩٩/٣/٢۴ ١٨٢٠ ١٧٣۴ ١٩١٠ % ١٠٠ آبی ۴.٩۴ بسته
وخارزم ١٣٩٩/٣/٢١ ١٣٩٩/٣/٢۴ ١٢١٠٠ ١٢٠٨١ ١١۶٧٠ % ١٠٠ آبی -٣.۵۵ بسته
شپنا ١٣٩٩/٣/٢١ ١٣٩٩/٣/٢۴ ١۶٩٩۶ ١۶١٨٧ ١٧٨۴٠ % ١٠٠ آبی ۴.٩۶ بسته
کیمیا ١٣٩٩/٣/٢١ ١٣٩٩/٣/٢۴ ۴٨٧۶٨ ۴۶۴۴۶ ۵١٢٠۶ % ١٠٠ سبز ۴.٩٩ بسته
Designed by: AREN STUDIOS

در صورت انصراف سیگنالی از این کاربر دریافت نمینمایید.