استراتژی:

نوسان گیری


yasinmir2

نام کاربری:
yasinmir2
تاریخ عضویت:
١٣٩٧/١١/٣٠
بازده واقعی:
١.۵۴
بازده:
۴.۴١
کل سیگنال ها:
١
تعداد فالور ها:
٠
گزارش معاملات خاتمه یافته
نماد شروع معامله پایان معامله قیمت خرید قیمت دیروز قیمت فروش درصد سرمایه درگیر نوع سیگنال درصد سود یا ضرر وضعیت سیگنال
فخوز ١٣٩٧/١٢/١ ١٣٩٧/١٢/۴ ٩۴٨١ ٩٠٣٢ ٩٩٠٠ % ٣۵ سبز ۴.۴١ بسته
Designed by: AREN STUDIOS

در صورت انصراف سیگنالی از این کاربر دریافت نمینمایید.