استراتژی:

بدون ستراتژی


AhmadMontazer

نام کاربری:
AhmadMontazer
تاریخ عضویت:
١٣٩٧/١٢/٢١
بازده واقعی:
بازده:
کل سیگنال ها:
٢
تعداد فالور ها:
٠
گزارش معاملات خاتمه یافته
نماد شروع معامله پایان معامله قیمت خرید قیمت دیروز قیمت فروش درصد سرمایه درگیر نوع سیگنال درصد سود یا ضرر وضعیت سیگنال
Designed by: AREN STUDIOS

در صورت انصراف سیگنالی از این کاربر دریافت نمینمایید.