استراتژی:

بدون ستراتژی


@HOSEINSOLTANIBORSIRAN2

نام کاربری:
@HOSEINSOLTANIBORSIRAN2
تاریخ عضویت:
١٣٩٧/١٢/٢۵
بازده واقعی:
بازده:
کل سیگنال ها:
٠
تعداد فالور ها:
٠
گزارش معاملات خاتمه یافته
نماد شروع معامله پایان معامله قیمت خرید قیمت دیروز قیمت فروش درصد سرمایه درگیر نوع سیگنال درصد سود یا ضرر وضعیت سیگنال
Designed by: AREN STUDIOS

در صورت انصراف سیگنالی از این کاربر دریافت نمینمایید.