استراتژی:

بدون ستراتژی


Mehdi_bours

نام کاربری:
Mehdi_bours
تاریخ عضویت:
١٣٩٨/١/٢٠
بازده واقعی:
۵۴.٩٣
بازده:
۴٠٧.۶۵
کل سیگنال ها:
٣٠
تعداد فالور ها:
١
گزارش معاملات خاتمه یافته
نماد شروع معامله پایان معامله قیمت خرید قیمت دیروز قیمت فروش درصد سرمایه درگیر نوع سیگنال درصد سود یا ضرر وضعیت سیگنال
تنوین ١٣٩٨/۵/١٢ ١٣٩٨/۶/٢ ٢١۵٠ ٢٧٣۵ ٢٨٧١ % ٢٠ آبی ٣٣.۵٣ بسته
تلیسه ١٣٩٨/۵/۶ ١٣٩٨/۵/١٢ ٨۶٩٩ ٨٨۶٩ ٩۵٩٧ % ١۵ آبی ١٠.٣٢ بسته
البرز ١٣٩٨/۵/۶ ١٣٩٨/۵/٢٢ ١٧٠٢ ١٧۶۶ ١٩۴۵ % ١۵ آبی ١۴.٢٧ بسته
بترانس ١٣٩٨/۵/١ ١٣٩٨/۵/٨ ۶٢٠٠ ۶۶۵٧ ۶٨١۵ % ١۵ آبی ٩.٩١ بسته
پردیس ١٣٩٨/۵/١ ١٣٩٨/۵/١٣ ٢١٨۶ ٢٣٧۵ ٢۵۵۴ % ٢٠ آبی ١۶.٨٣ بسته
فاراک ١٣٩٨/۵/١ ١٣٩٨/۵/١٣ ١۶٣٩ ١٧۴٠ ١٨١۶ % ١۵ آبی ١٠.٧٩ بسته
پردیس ١٣٩٨/۴/٣١ ١٣٩٨/۵/١٢ ٢٣٢٠ ٢٢۶٨ ٢۴۵۴ % ٢٠ سبز ۵.٧٧ بسته
البرز ١٣٩٨/۴/٣١ ١٣٩٨/۴/٣١ ١۵۶٠ ١۶۴٢ ١٧٢٠ % ٢٠ آبی ١٠.٢۵ بسته
سدور ١٣٩٨/۴/١٨ ١٣٩٨/۶/٢ ٢٢۴۶ ٢۴١٧ ٢۵٣٧ % ٢٠ آبی ١٢.٩۵ بسته
ثمسکن ١٣٩٨/۴/١٨ ١٣٩٨/۶/٢ ١۵٩۴ ١٧٠۵ ١۶٨١ % ٢۵ آبی ۵.۴۵ بسته
بهپاک ١٣٩٨/۴/١٨ ١٣٩٨/۵/١٣ ٨١٠٠ ٨۴۶۵ ٩٠٢٢ % ٢٠ آبی ١١.٣٨ بسته
درهاور ١٣٩٨/۴/١٨ ١٣٩٨/۵/٨ ٣٨٢٧ ۶٨١۶ ٧۵١٣ % ٣٠ سبز ٩۶.٣١ بسته
ثشرق ١٣٩٨/۴/٩ ١٣٩٨/۴/١٨ ١٧٩٩ ١٧٩۴ ١٨٩٠ % ٢٠ آبی ۵.٠۵ بسته
سپ ١٣٩٨/٣/٢۶ ١٣٩٨/۴/٣١ ١١٢۵٢ ١١٣٩٨ ١٢٠٩٩ % ٢٠ سبز ٧.۵٢ بسته
غشهداب ١٣٩٨/٢/٢٨ ١٣٩٨/۴/١٨ ٣٢٨٧ ٣٧۴١ ۴١٢۴ % ٢٠ سبز ٢۵.۴۶ بسته
رتکو ١٣٩٨/٢/١١ ١٣٩٨/۴/١٨ ٩٣٧۵ ١٠٠٧٨ ١١٠٧۶ % ٢٠ آبی ١٨.١۴ بسته
غپونه ١٣٩٨/٢/٩ ١٣٩٨/٣/٢۵ ١٣٣۴٩ ١٢۴٧٠ ١۵١٠٩ % ٢٠ آبی ١٣.١٨ بسته
حتاید ١٣٩٨/٢/٨ ١٣٩٨/٢/١٧ ۴١٧٠ ۵١٢۴ ۵٢٠٨ % ٢٠ سبز ٢۴.٨٩ بسته
ما ١٣٩٨/٢/٢ ١٣٩٨/٣/١٩ ٢١۵٠ ٢١١٨ ٢٢٨٠ % ٢٠ سبز ۶.٠۴ بسته
ونفت ١٣٩٨/١/٢۶ ١٣٩٨/٢/١٧ ۴۴٩٠ ۵٠۵٧ ۴۶۶٧ % ١۵ سبز ٣.٩۴ بسته
Designed by: AREN STUDIOS

در صورت انصراف سیگنالی از این کاربر دریافت نمینمایید.