این اطلاعات بر اساس عملکرد گذشته افراد تهیه شده و تضمینی برای عملکرد آتی آنها نمی باشد


ترتیب:
moradi15282
مدت زمان فعالیت
١ سال و ٧ ماه و ١۵ روز
تعداد سیگنال ارسالی
۶٧٠
متوسط ضرر
-۶.۶١
بازده
٣٢٩۵.٠۶
بازده واقعی
٣۵٠.۶٣
تعداد فالور ها:
٨
namazi
مدت زمان فعالیت
٢ سال و ١ ماه و ١۴ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٣۵
متوسط ضرر
-١١.٩٧
بازده
١۶٣٠.٨۴
بازده واقعی
١۶٣.٠٨
تعداد فالور ها:
۵
nima_ynejad
مدت زمان فعالیت
٣ سال و ٠ ماه و ٨ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٣۶
متوسط ضرر
-٧.٠۶
بازده
١٣٣.۴٣
بازده واقعی
٣٠.٠١
تعداد فالور ها:
۴
Richard
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ١ ماه و ٢٣ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٣٧
متوسط ضرر
-١.۶۴
بازده
۴١.٧٩
بازده واقعی
١۶.٣۴
تعداد فالور ها:
٢
سیگنال VIP
مدت زمان فعالیت
٢ سال و ٣ ماه و ۶ روز
تعداد سیگنال ارسالی
١٣
متوسط ضرر
-١٢.٧٩
بازده
۴٩٨.٠٧
بازده واقعی
١٠.٨٢
تعداد فالور ها:
٠
Vahid
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ١ ماه و ١٣ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
nazem
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ۴ ماه و ٢٨ روز
تعداد سیگنال ارسالی
١
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠

در صورت انصراف سیگنالی از این کاربر دریافت نمینمایید.