این اطلاعات بر اساس عملکرد گذشته افراد تهیه شده و تضمینی برای عملکرد آتی آنها نمی باشد


ترتیب:
moradi15282
مدت زمان فعالیت
٢ سال و ۴ ماه و ٩ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٨١٣
متوسط ضرر
-١٠.٣٩
بازده
٢۶٠٠.٠۵
بازده واقعی
٣۴١.١٣
تعداد فالور ها:
٩
namazi
مدت زمان فعالیت
٢ سال و ١٠ ماه و ٨ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٣۵
متوسط ضرر
-١١.٩٧
بازده
١۶٣٠.٨۴
بازده واقعی
١۶٣.٠٨
تعداد فالور ها:
۵
nima_ynejad
مدت زمان فعالیت
٣ سال و ٩ ماه و ٢ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٣۶
متوسط ضرر
-٧.٠۶
بازده
۵٨١.۶۵
بازده واقعی
٢٧.۵١
تعداد فالور ها:
۴
Richard
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ١٠ ماه و ١٧ روز
تعداد سیگنال ارسالی
۵۴
متوسط ضرر
-٢٢.٩٣
بازده
۴.٨۶
بازده واقعی
١٢.۶۵
تعداد فالور ها:
٢
nazem
مدت زمان فعالیت
١ سال و ١ ماه و ٢٢ روز
تعداد سیگنال ارسالی
۴
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
٣٧.٠۴
بازده واقعی
١١.١١
تعداد فالور ها:
٠
سیگنال VIP
مدت زمان فعالیت
٣ سال و ٠ ماه و ٠ روز
تعداد سیگنال ارسالی
١٣
متوسط ضرر
-١٢.٧٩
بازده
۴٩٨.٠٧
بازده واقعی
١٠.٨٢
تعداد فالور ها:
٠
A_goli
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ۶ ماه و ٢٣ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
Vahid
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ١٠ ماه و ٧ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
engbehnam
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ۶ ماه و ٢١ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
kamran
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ۴ ماه و ۵ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٣
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠
smah
مدت زمان فعالیت
٠ سال و ٧ ماه و ١ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٠
متوسط ضرر
٠.٠٠
بازده
بازده واقعی
تعداد فالور ها:
٠

در صورت انصراف سیگنالی از این کاربر دریافت نمینمایید.