این اطلاعات بر اساس عملکرد گذشته افراد تهیه شده و تضمینی برای عملکرد آتی آنها نمی باشد


nima_ynejad
مدت زمان فعالیت
٣ سال و ٧ ماه و ٢۴ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٣۶
متوسط ضرر
-٧.٠۶
بازده
۵٨١.۶۵
بازده واقعی
٢٧.۵١
تعداد فالور ها:
۴
namazi
مدت زمان فعالیت
٢ سال و ٩ ماه و ٠ روز
تعداد سیگنال ارسالی
٣۵
متوسط ضرر
-١١.٩٧
بازده
١۶٣٠.٨۴
بازده واقعی
١۶٣.٠٨
تعداد فالور ها:
۵

در صورت انصراف سیگنالی از این کاربر دریافت نمینمایید.