استراتژی:

معامله براساس rsi و خطوط فیبوناچی


nima_ynejad

نام کاربری:
nima_ynejad
تاریخ عضویت:
١٣٩۶/۶/٢٧
بازده واقعی:
٢٧.۵١
بازده:
۵٨١.۶۵
کل سیگنال ها:
٣۶
تعداد فالور ها:
۴
گزارش هفت معامله خاتمه یافته
نماد شروع معامله پایان معامله قیمت خرید قیمت دیروز قیمت فروش درصد سرمایه درگیر نوع سیگنال درصد سود یا ضرر وضعیت سیگنال
آپ ١٣٩٨/٩/٢٣ ١٣٩٨/١٠/١٧ ١۶٠٠١ ١٧١٧٢ ١۵۵٠٠ % ٢٠ سبز -٣.١٣ بسته
وتجارت ١٣٩٨/٧/١۶ ١٣٩٩/١١/٢٧ ۴٩٠ ٣٠٣٠ ٢٨٧٠ % ١ سبز ۴٨۴.٢١ بسته
ومعادن ١٣٩٨/۶/١٠ ١٣٩٨/۶/١١ ۴۴۵٠ ۴٢٨٢ ۴۴٠٠ % ١ سبز -١.١٢ بسته
ومعادن ١٣٩٨/۵/٣٠ ١٣٩٨/۶/١١ ۴٠٧٠ ۴٢٨٢ ۴۴٠٠ % ٣٠ سبز ٨.١٠ بسته
خریخت ١٣٩٨/۴/٣٠ ١٣٩٨/۶/٣ ١٢۴۵ ١۴٣۵ ١۵١٧ % ٢۵ سبز ٢١.٨۴ بسته
شپلی ١٣٩٨/۴/١٩ ١٣٩٨/۴/٢۶ ٩۴۶٢ ٧٢۶٢ ۶٩٩٩ % ١ سبز -٢۶.٠٣ بسته
شتولی ١٣٩٨/۴/١٩ ١٣٩٨/۴/٢۶ ٣٠۵٠ ٢٩٩١ ٢۶٢٧ % ٢٠ سبز -١٣.٨۶ بسته

در صورت انصراف سیگنالی از این کاربر دریافت نمینمایید.