استراتژی:

بدون ستراتژی


سیگنال VIP

نام کاربری:
سیگنال VIP
تاریخ عضویت:
١٣٩٧/٣/٣٠
بازده واقعی:
١٠.٨٢
بازده:
۴٩٨.٠٧
کل سیگنال ها:
١٣
تعداد فالور ها:
٠
گزارش هفت معامله خاتمه یافته
نماد شروع معامله پایان معامله قیمت خرید قیمت دیروز قیمت فروش درصد سرمایه درگیر نوع سیگنال درصد سود یا ضرر وضعیت سیگنال
شلیا ١٣٩٧/۴/٩ ١٣٩٧/١٠/۴ ۵۶۴٩ ١٠۴۶٩ ١٠١٩٢ % ۵٠ آبی ٨٠.۴٢ بسته
غمینو ١٣٩٧/۴/٩ ١٣٩٧/١٠/۴ ۴۵۴٩ ۴٧٨٨ ۴٨١٠ % ۴٠ آبی ۵.٧٣ بسته
شزنگ ١٣٩٧/۴/۴ ١٣٩٧/١٠/۴ ١٠٣٨٢ ١١۴٨٧ ١١٢۴۶ % ۵٠ آبی ٨.٣٢ بسته
شپترو ١٣٩٧/۴/۴ ١٣٩٧/١٠/۴ ٢٧٩٨ ٣۶۵۴ ٣۶۴۵ % ۵٠ آبی ٣٠.٢٧ بسته
کسرام ١٣٩٧/۴/٣ ١٣٩٧/١٠/۴ ٢٨٣٧ ٨١۶٣ ٨١٢٣ % ۵٠ آبی ١٨۶.٣٢ بسته
بکام ١٣٩٧/٣/٣٠ ١٣٩٧/۴/٢۵ ١٩٠٠ ٢٢۴١ ٢۴۶۶ % ۵٠ آبی ٢٩.٧٨ بسته
وآرین ١٣٩٧/٣/٣٠ ١٣٩٧/١٠/۴ ٧٣٨ ١١٨٩ ١١٩٢ % ۵٠ آبی ۶١.۵١ بسته

در صورت انصراف سیگنالی از این کاربر دریافت نمینمایید.