استراتژی:

سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت


namazi

نام کاربری:
namazi
تاریخ عضویت:
١٣٩٧/۵/٢١
بازده واقعی:
١۶٣.٠٨
بازده:
١۶٣٠.٨۴
کل سیگنال ها:
٣۵
تعداد فالور ها:
۵
گزارش هفت معامله خاتمه یافته
نماد شروع معامله پایان معامله قیمت خرید قیمت دیروز قیمت فروش درصد سرمایه درگیر نوع سیگنال درصد سود یا ضرر وضعیت سیگنال
ثپردیس ١٣٩٩/١/١٠ ١٣٩٩/٢/١٠ ١٨۶٠٠ ٢٠١٩٩ ٢٠١۴٩ % ١٠ سبز ٨.٣٢ بسته
ذوب ١٣٩٨/١٠/١١ ١٣٩٩/٢/١٠ ٢٢۵٧ ۴٣٨٩ ۴٨٣۴ % ١٠ سبز ١١۴.١٧ بسته
خپارس ١٣٩٨/۶/١٠ ١٣٩٩/٢/١٠ ١٣١۴ ۴٣٩۵ ۴٨۴٣ % ١٠ سبز ٢۶٨.۵۶ بسته
کروی ١٣٩٨/۶/١٠ ١٣٩٩/٢/٧ ۶٣٩۵ "filetime":-١ ٣٢٩٠١ % ١٠ سبز ۴١۴.۴٨ بسته
بالبر ١٣٩٨/۵/١۵ ١٣٩٨/١٠/١٠ ۶۶۴٧ ١۴٣۶٨ ١۴۵٠٠ % ١٠ سبز ١١٨.١۴ بسته
وصنا ١٣٩٨/۵/٩ ١٣٩٨/٨/١٢ ٣١٧٧ ٢۶٩٨ ٢٨۶۵ % ١٠ سبز -٩.٨٢ بسته
خدیزل ١٣٩٨/۵/٢ ١٣٩٨/۶/٣ ۶۴۵۴ ٨٣٠١ ٧٨٩٧ % ١٠ سبز ٢٢.٣۵ بسته

در صورت انصراف سیگنالی از این کاربر دریافت نمینمایید.