استراتژی:

با توجه به متغیرهای داخلی و خارجی  ونبود ثبات در بازار نوسانگیری.  

با ثبت نام و کد گیری در کارگزاری آگاه از تخفیف کارمزد معاملات تا 15% - دریافت اعتبار تا سقف 20% دارایی سهام - جوایز نقدی باشگا - برخوردارشوید .    goo.gl/z13ssy                                                                                                      

کانال تلگرامی:                                                                https://t.me/NVASANeBAZAR              تلگرام :  moradi59423@

                                                                                                                                                                                                                           


moradi15282

نام کاربری:
moradi15282
تاریخ عضویت:
١٣٩٧/١١/٢٢
بازده واقعی:
٣۴١.١٣
بازده:
٢۶٠٠.٠۵
کل سیگنال ها:
٨١٣
تعداد فالور ها:
٩
گزارش هفت معامله خاتمه یافته
نماد شروع معامله پایان معامله قیمت خرید قیمت دیروز قیمت فروش درصد سرمایه درگیر نوع سیگنال درصد سود یا ضرر وضعیت سیگنال
کرمان ١٣٩٩/١٢/٢۶ ١٣٩٩/١٢/٢۶ ۵٠٣٢۶ ۵١٣۵٣ ۵١٨٧٠ % ١٠٠ سبز ١.۵۶ بسته
دارا یکم ١٣٩٩/١٢/٢۴ ١٣٩٩/١٢/٢۶ ١۴۶٨٨٠ ١۴٧٨١٠ ١۴٩٩۵٠ % ١٠٠ سبز ٠.۵٩ بسته
دارا یکم ١٣٩٩/١٢/٢٣ ١٣٩٩/١٢/٢٣ ١۴۶٢٣٠ ١۴٢٩۶٠ ١۴٧٠۵٠ % ١٠٠ سبز -٠.٩٣ بسته
دارا یکم ١٣٩٩/١٢/١٩ ١٣٩٩/١٢/٢٣ ١۴٢٣۴٠ ١۴٨٠٩٠ ١۴۵٩٠٠ % ١٠٠ سبز ١.٠٠ بسته
دارا یکم ١٣٩٩/١٢/١٨ ١٣٩٩/١٢/١٨ ١۴٧٩١٠ ١۴٠٨٢٠ ١۴٨٣١٠ % ١٠٠ سبز -١.٢٢ بسته
وبملت ١٣٩٩/١٢/١٣ ١٣٩٩/١٢/١٨ ٣۶١٠ ٣۵٢٠ ٣٧٣٠ % ١٠٠ سبز ١.٨٢ بسته
دارا یکم ١٣٩٩/١٢/۶ ١٣٩٩/١٢/١٢ ١۴۴۵۴٠ ١٣٣٣٧٠ ١۴٧٣١٠ % ١٠٠ سبز ٠.۴١ بسته

در صورت انصراف سیگنالی از این کاربر دریافت نمینمایید.