استراتژی:

در بازارهای مالی صبر و دوری از اظطراب بهترین گره گشا خواهد بود


nazem

نام کاربری:
nazem
تاریخ عضویت:
١٣٩٩/٢/٩
بازده واقعی:
١١.١١
بازده:
٣٧.٠۴
کل سیگنال ها:
۴
تعداد فالور ها:
٠
گزارش هفت معامله خاتمه یافته
نماد شروع معامله پایان معامله قیمت خرید قیمت دیروز قیمت فروش درصد سرمایه درگیر نوع سیگنال درصد سود یا ضرر وضعیت سیگنال
دشیمی ١٣٩٩/٢/١٣ ١٣٩٩/١٠/٢ ۵٧۶٠٠ ٧٩۴٩٠ ٧٩٨٠٠ % ٣٠ سبز ٣٧.٠۴ بسته

در صورت انصراف سیگنالی از این کاربر دریافت نمینمایید.