استراتژی:

ارائه دهنده سیگنال میان مدت و بلند مدت.

موج سوار و نوسانگیر نخواهیم بود.


Richard

نام کاربری:
Richard
تاریخ عضویت:
١٣٩٩/۵/١٣
بازده واقعی:
١٢.۶۵
بازده:
۴.٨۶
کل سیگنال ها:
۵۴
تعداد فالور ها:
٢
گزارش هفت معامله خاتمه یافته
نماد شروع معامله پایان معامله قیمت خرید قیمت دیروز قیمت فروش درصد سرمایه درگیر نوع سیگنال درصد سود یا ضرر وضعیت سیگنال
وصنعت ١٣٩٩/۶/٩ ١٣٩٩/١٠/٢٢ ١١٨٢٠ ۶٧۴٠ ۶٧٧٠ % ١٠٠ آبی -۴۴.٢٢ بسته
شتران ١٣٩٩/۵/٢۵ ١٣٩٩/۵/٢۵ ۴٠٠٠٠ ۴۶۵٢٠ ۴۴٢٠٠ % ١ سبز ٩.٠٠ بسته
سمگا ١٣٩٩/۵/٢٢ ١٣٩٩/٩/٢۵ ٢٣١٠٠ ٣٠٨٠٩ ٢٧٢١٠ % ١٠٠ آبی ١۶.٢٩ بسته
وخارزم ١٣٩٩/۵/١۴ ١٣٩٩/۵/٢١ ١٨٩٨٠ ١٩٩٨٠ ٢٠٧٩٠ % ١۵ سبز ٩.۵٣ بسته
سمگا ١٣٩٩/۵/١۴ ١٣٩٩/۵/١٩ ٢۴٨٩٠ ٢۵۵١۵ ٢۴۴٨٠ % ٢٠ سبز -١.۶۴ بسته
فرابورس ١٣٩٩/۵/١۴ ١٣٩٩/۵/١٩ ٧٠٩٨٧ ٧١۶٣٢ ٧٧۵٠٧ % ١٠ سبز ٩.١٨ بسته
فملی ١٣٩٩/۵/١۴ ١٣٩٩/۵/٢١ ٣٠۵٠٠ ٣٣٠٠٠ ٣١۴١٠ % ١٠٠ سبز ٢.٩٨ بسته

در صورت انصراف سیگنالی از این کاربر دریافت نمینمایید.