استراتژی:

بدون ستراتژی


A_goli

نام کاربری:
A_goli
تاریخ عضویت:
١٣٩٩/٩/٧
بازده واقعی:
بازده:
کل سیگنال ها:
٠
تعداد فالور ها:
٠
گزارش هفت معامله خاتمه یافته
نماد شروع معامله پایان معامله قیمت خرید قیمت دیروز قیمت فروش درصد سرمایه درگیر نوع سیگنال درصد سود یا ضرر وضعیت سیگنال

در صورت انصراف سیگنالی از این کاربر دریافت نمینمایید.